Условия за ползване

 1. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

 

 1. Настоящите общи условия уреждат отношенията между Topprice.shop и посетителите на сайта Topprice.shop относно ползването му за сключване на договори за покупко-продажба на ваучери между доставчици и потребители.
 2. Общите условия са задължителни при ползване на сайта Topprice.shop и всяко негово зареждане от потребител представлява електронно изявление за безусловно съгласие с тях.
 3. Потребителят се задължава, при ползване на сайта Topprice.shop, да спазва българското законодателство, интернет етиката и настоящите Общи условия
 4. С използването на сайта вие декларирате, че имате правото, пълномощията и дееспособността да приемете и да бъдете обвързани с тези условия.

Данни за кореспонденция със Topprice.shop:

Електронна поща за контакт: contact@topprice.shop

 1. Всеки от регистрираните потребители на сайта – промотиращи търговци и потенциални купувачи на промотираните стоки/услуги, сам за себе си, упълномощава Topprice.shop посредством поддържаната от него информационна платформа Topprice.shop, да води преговори; и/или да сключва; както и да регистрира сключените договори между промотиращите търговци и конкретните купувачи на промотираната стока/услуга; включително от името на упълномощителите, безвъзмездно да приема и препраща извършвани плащания по сключени между конкретни търговец и потребител договори за покупка на стока/услуга от разстояние, с авансово плащане

 

 1. ПОЯСНЕНИЕ НА ТЕРМИНОЛОГИЯТА

 

Потребителите заявяват, че са запознати и са съгласни с дефинициите на следните термини:

Интернет сайт – интернет ресурс, достъпен чрез домейна Topprice.shop, собственост на и администриран от Оператора

Потребител на интернет страница – всяко лице (потенциален купувач или промотиращ търговец), въвело електронния адреси и достигнало до сайта Topprice.shop чрез пренасочване от друг интернет сайт и съгласно да извършва покупко-продажби на стоки/услуги по електронен път

Платформа – съвкупност от идейни, програмни и графични решения, предоставяща достъпна среда на потребитeля до възможностите на интернет пространството

Браузър – компютърна програма, предоставяща възможност за пренос, обработка и визуализация на данни посредством различни типове протоколи за пренос на данни

Електронна препратка – връзка, обозначена в определена интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга интернет страница

IP Адрес – уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната интернет мрежа.

Парола – код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира потребителя, и който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил.

Потребителско име – избран от потребителя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които той се индивидуализира в сайта Topprice.shop.

Потребителски профил – обособена част от уебсайта Topprice.shop, собственост на Topprice.shop, съдържаща информация за потребителя, изисквана от Topprice.shop, съхранявана при него, ползвана и обработвана единствено и само за целите по чл.4, ал.1, т.3 от Закона за защита на личните данни, като достъпът до потребителския профил от потребителя се осъществява, чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил обслужва и комуникацията между потребителя и Topprice.shop.

Случайно събитие – непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.

Уебсайт / website – обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

Продажна цена – обявената до всеки артикул цена на стока или услуга в български лева, включваща данък добавена стойност.

Сделка – публикувана в сайта оферта на Търговец /Доставчик/ за закупуване от страна на потребителите на определена стока/услуга при специална ценова отстъпка.

 

III. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

 

 1. Topprice.shop предоставя за ползване на потребителите онлайн платформа за осъществяване на виртуални контакти между продавачи и потенциални купувачи-потребители и урежда правата и задълженията на потребителите на интернет сайта Topprice.shop, собственост на Topprice.shop.
 2. Използването на Topprice.shop е е обвързано от настоящите общи условия като чрез зареждането нa сайта потребителите ги приемат и се съгласяват с тях.
 3. Всеки от регистрираните потребители на сайта – промотиращи търговци и потенциални купувачи на промотираните стоки/услуги, сам за себе си, упълномощава Topprice.shop посредством поддържаната от него информационна платформа Topprice.shop, да води преговори; и/или да сключва; както и да регистрира сключените договори между промотиращите търговци и конкретните купувачи на промотираната стока/услуга; включително от името на упълномощителите, безвъзмездно да приема и препраща извършвани плащания по сключени между конкретни търговец и потребител договори за покупка на стока/услуга от разстояние, с авансово плащане.
 4. При публикуването на офертите и приемането им посредством сключване на сделка Операторът действа изцяло от името и за сметка на Търговците и поради това всички искове и претенции, произтичащи от Закона за защита на потребителите и останалото законодателство на Република България, следва да бъдат отправяни директно към Търговеца, който е дал офертата, респективно към потребителя
 5. Topprice.shop поддържа интернет сайта Topprice.shop, като не носи отговорност при следните условия:

– За вреди, причинени от некоректно поведение на трети лица, промотиращи чрез сайта Topprice.shop;

– за неизпълнение на всякакви задължения на Търговеца или Потребителя по сключените сделки. Отношенията между Търговец и Потребител се уреждат съгласно условията на офертата, по която потребителя е закупил ваучер

– Topprice.shop не носи отговорност за достоверността на информацията и материалите, предоставени от Търговеца и публикувани на сайта във връзка с оферти за сделки, както и за съответствие на информацията и материалите с всички приложими законови изисквания

– Topprice.shop не носи отговорност за нарушаване на авторските права чрез позиционирането на материали, обект на тези права,и предоставени от трети лица, промотиращи чрез сайта.

– Topprice.shop не носи отговорност за верността на информацията и материалите, намиращи се на други страници в интернет, достъпът до които се осъществява чрез препратки към сайт, публикувани в Topprice.shop, както и за съответствие на информацията и материалите с всички приложими законови изисквания;

– Сделките в сайта Topprice.shop са илюстрирани със снимки или материали предоставени от търговеца. В случай, че търговеца не е предоставил необходимите илюстрации, Topprice.shop има правото да показва публикуваната от него оферта с примерни снимки и материали.

– За възможно на непълно сответствие на даден продукт със снимките и или видеото в офертата.

– Снимките на всички артикули са само примерни, Topprice.shop не носи отговорност при несъответствие.

– За вреди,настъпили при прекъсване достъпността до интернет сайта Topprice.shop, независещи от екипа на сайта.

 1. Потребителското име, с което потребителя се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретното потребителско име в рамките на информационната система на Topprice.shop
 2. Потребителят се задължава при ползването на предоставения му достъп до електронната платформа Topprice.shop да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, интернет етиката, правата на морала и добрите нрави; да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на установения ред или към извършване на престъпление, към насилие над личноста, или към разпалване на расова омраза и дискриминация, да не проповядва фашизъм или друга антидемократична идеология, да не предоставя лични данни на друго лице или друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настояшите Общи условия.
 3. Потребителя не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информацията, публикувана на нашия сайт, ако не е изрично упоменато.
 4. Регистрирайки се в сайта Topprice.shop потребителя разрешава да му бъде създаден публичен потребителски акаунт с маркетингови цели, в който да бъде предоставена по усмотрние на Topprice.shop всякаква информация, свързана с потребителя и действията му в сайта, незащитени от Закона за личните данни.
 5. Всички искове и претенции, произтичащи от Закона за защита на потребителите и останалото законодателство на Република България, следва да бъдат отправяни директно към Търговеца, който е дал офертата, респективно към потребителя
 6. Потребителят се задължава да не извлича чрез технически средства информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта на Topprice.shop и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид; да не се представя за друго лице, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

 

 1. I ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

 1. Потребителят, приемайки общите условия за ползване на сайта, се съгласява, че с оглед неговото пълноценно обслужване е необходимо да предостави свои лични данни. Потребителят се съгласява също така и с необходимостта част от това неговите лични данни да бъдат споделяни с Партньорите на сайта единствено с цел осигуряване на условия за качествено и прецизно обслужване.
 2. Потребителят дава своето съгласие, че ако в даден момент реши да изтрие своя потребителски профил на сайта и ако той е закупил ваучер за услуга, чийто краен срок за използване все още не е изтекъл, Topprice.shop има право да съхрани неговите лични данни до изтичане на крайния срок за използване на ваучера, с цел осигуряване отчетност на резултата от дадена сделка.
 3. Използвайки системите за плащане, интегрирани на сайта, Потребителят споделя лична информация, за надлежното съхраняване на която, отговорност поемат съответните Дружества, с които Topprice.shop има сключени договори.
 4. Topprice.shop се задължава да не разкрива никаква лична информация за потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица освен в случаите, когато:

– е получило изрично съгласие на потребителя при регистрация;

– информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на установени процедури

– други посочени в закона случаи

 1. С регистрирането в потребителят се съгласява да получава на обявеният от него имейл адрес търговски съобщения от Topprice.shop или от други партньори – търговци.

 

V.РЕКЛАМАЦИИ И ВРЪЩАНЕ НА СТОКА

 

Потребител има право да върне закупена от него стока от Topprice.shop в срок от 14 /четиринадесет/ работни дни от нейното получаване. Стоката трябва да е в пълна окомплектовка, в оригиналната си опаковка, документация и в добър търговски вид. В този случай клиентът има право да получи обратно заплатената от него сума, в 14 дневен срок от получаването на стоката по същия начин, по който стоката е била платена преди, при положение, че върнатия продукт отговаря на посочените по-долу условия.

В случай на връщане на стока или рекламация от страна на клиента, той е длъжен да попълни СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ ПРИ ОНЛАЙН ПОКУПКИ, който задължително се изпраща на Topprice.shop чрез e-mail: contact@topprice.shop, като посочи номер на поръчка, номер на товарителница /номер на получената пратка/, подробно описание на рекламацията или причината за връщане. Връщането се осъществява с куриерска фирма Рапидо, в съответствие с тарифния ѝ калкулатор и е за сметка на клиента.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ

Закупените продукти, могат да бъдат върнати в срок от 14 дни от датата на получаване на пратката. За целта задължително се попълва приложения формуляр за упражняване правото на отказ от договора и се изпраща на e-mail: contact@topprice.shop.

Всички върнати продукти трябва да бъдат в същото състояние както при доставката. Няма да бъдат приемани продукти, които са били поправяни от неупълномощено лице или които са повредени, такива с увредената или нецялостна опаковка, със следи от износване или използване, с одрасквания, със следи от удари (механични/ електрически шокове). Няма да се приемат и продукти, които не са придружени от всички аксесоари, с които са ти били доставени.

Необходимо е да върнете продуктите в оригиналната опаковка, придружена от непокътнатите етикети и всички документи, с които е доставен продукта.

В случай, че доставеният от нас продукт е бил придружен от подарък, когато връщате продукта, трябва да върнете и подаръка.

В случай, че сте закупили повече от един еднакви продукти и желаете да върнете два или повече от тях, само един от тези продукти може да бъде отварян. Останалите трябва да са със запечатана опаковка. В противен случай няма да бъдат приемани.

СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ПО КАТЕГОРИИ ПРОДУКТИ:

ПРОДУКТИ ОТ КАТЕГОРИЯТА ЗДРАВЕ И КРАСОТА

Всички продукти от категория „Здраве и красота“ или такива, свързани със здравето и/или личната хигиена на потребителите. Съответно те могат да се върнат в рамките на срока, който е предоставен за отказ от договора за покупко-продажбата им, сключен от разстояние, само ако не са използвани и са със същата опаковка, с която са били получени и тя е неразпечатана

– Ако желаете да върнете продукт от тази категория, опишете ситуацията в полето за забележки и изберете желаната опция във Формуляра за връщане;

– Изберете една от опциите за връщане: възстановяване на заплатената сума или замяна с различен размер или цвят.

– При връщане, продуктът трябва да е в същото състояние, като при доставката, да не е носен, да няма петна или да не е скъсан. Трябва да бъде с непокътнат етикет, в оригиналната опаковка, която да съдържа кода за разпознаване на продукта;

ЕЛЕКТРОНИКА И МАЛКИ ЕЛЕКТРОУРЕДИ

– Можете да върнете продукт, само ако той е опакован. В случай, че е разопакован, можете да го върнете, ако не е използван;

– Плеъри, слушалки, тонколони – Няма да бъдат приети без всички аксесоари;

АУДИО ПОСТАВКИ И АКСЕСОАРИ, ТЕЛЕСКОПИ, ФОТОАПАРАТИ И ВИДЕО

– Прилагат се всички горепосочени „Общи условия за връщане, които се прилагат за всички категории“

– Преди да се върнат фотоапарат и видео камера, уверете се, че всички снимки и записи са изтрити, за да могат да бъдат възстановени фабричните настройки;

ОФИС КОНСУМАТИВИ

– Можете да върнете продуктите от тази категория само, ако са опаковани;

СПОРТ

– Можете да върнете всеки продукт от тази категория, ако не е използван и е с неразлепен/неразкачен оригинален етикет, без повреди и придружен от прикачените елементи за разпознаване;

ЗА ДОМА

– Можете да ги върнете само, ако са опаковани в оргиналната им опаковка и не са използвани;

ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА И КРУШКИ

– Продуктите от тази категория могат да бъдат върнати само, ако са опаковани в оргиналната им опаковка;

ГРАДИНСКИ АКСЕСОАРИ

– Можете да върнете градински аксесоари, маркучи за поливане и др. само ако са опаковани в оригиналната опаковка и не са използвани.

ЕЛЕКТРИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ

– Продуктите могат да бъдат върнати, само ако са опаковани в оргиналната им опаковка;

АВТО

– Можете да върнете продукти за автомобила, ако не са използвани и имат оригинален етикет.

ЗА ДЕЦАТА

– Продуктите от тази категория могат да се върнат, само ако са със същата опаковка, с която са били получени и тя е неразпечатана;

 

Търговецът гарантира, че е продал вещ, която е в съответствие с договора за продажба и напомня на купувача, че при наличие на недостатък или дефект е длъжен, изцяло за своя сметка и в определения от закона срок, да приведе стоката в съответствие с договора за продажба

За контакт: contact@topprice.shop

 

 1. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

 

 1. Настоящите Общи условия могат да бъдат преразгледани и обновени по всяко време от страна на Topprice.shop едностранно, без да уведомява за това потребителя. Ползвайки сайта Topprice.shop, Вие изрично се съгласявате с направените промени.
 2. Потребителят-купувач заявява изричното си съгласие да заплати предварително цената по договора за покупко-продажба, който сключва посредством настоящата платформа освен ако в условията на офертата не е изрично упоменато заплащане при получаване на продукта или услугата.
 3. В случай, че някое от настоящите Общи условия за ползване на сайта стане невалидно по силата на съдебно решение, останалата част от Общите условия остава в сила.
 4. Всички спорове във връзка с настоящите Общи условия въпроси се решават в дух на разбирателство и добра воля, посредством споразумение между страните.
 5. Всички предлагани артикули на сайта са без гаранция, изключение правят тези, които е изрично упоменато в офертата, че има такава.

 

Настоящите Общи условия влизат в сила от 12.06.2018 г. и са валидни до момента на тяхната изрична отмяна. Ако някоя от разпоредбите, предвидени в тези Общи условия стане невалидна, останалата част от тях остава в сила.